FAQ

CO2 is een van de belangrijkste broeikasgassen welke ervoor zorgt dat warmte van de zon wordt vastgehouden op aarde. Dit natuurlijke broeikaseffect is sinds de industriële revolutie versterkt. Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Er zit nu 40% meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Zoveel CO2 zat er de afgelopen 800.000 jaar nog niet eerder in de lucht. Door dit ‘versterkte broeikaseffect’ is het nu gemiddeld 0,9 graden warmer dan 140 jaar geleden.

Op de klimaattop in Parijs in december 2015, hebben 195 landen besloten dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celcius mag stijgen. Landen proberen ernaar te streven de temperatuurstijging zelfs te limiteren tot maximaal 1,5 graden Celcius. In Nederland hebben we ons Europees gebonden aan 40% CO2-reductie in 2030 en we liggen op koers om 20% in 2020 te halen. Dat moet nu 25% worden naar aanleiding van de Klimaatzaak.
Op 24 juni 2015 heeft de stichting Urgenda met 900 andere eisers een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat gewonnen over het landelijke klimaatbeleid. Via de rechtbank werd afgedwongen dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% moet hebben teruggedrongen t.o.v. 1990. Volgens de rechtbank zal Nederland bij ongewijzigd beleid niet verder komen dan een beperking van 17%. De Staat is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.
Het klimaatbeleid van Nederland richt zich op maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen (adaptatie) en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zodat het klimaat niet zo snel en sterk verandert (mitigatie).
De verwachting is dat de wetgeving omtrent CO2-reductie en energiebesparing steeds strenger wordt. Zo verplicht de wet milieubeheer bedrijven tot het nemen van besparingsmaatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving wordt deze wet nog nauwelijks gehandhaafd. In het Energieakkoord zijn er echter afspraken gemaakt voor de intensivering van het toezicht en de handhaving op dit besluit. Uit het laatste Energie Rapport van Minister Kamp (januari 2016) blijkt dat het kabinet voor de periode ná het Energieakkoord vasthoudt aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40% en in 2050 met 80-95% moet zijn teruggedrongen op Europees niveau.
De bebouwde omgeving (8 miljoen gebouwen) in Nederland is goed voor maar liefst 36% van de landelijke CO2-uitstoot. Dat aandeel is groter dan dat van de industrie en de transportsector. Ongeveer de helft komt van woningen, de andere helft van kantoren, winkels en andere utiliteitsgebouwen.
Een algemene definitie van duurzaam vastgoed is als volgt: ‘Een vorm van bouwen en exploiteren waarbij in alle stadia van het planproces kansen en mogelijkheden benut worden om een hoge ruimtelijk kwaliteit tot stand te brengen in combinatie met een lage belasting van het milieu, zodat ook toekomstige gebruikers daarvan profiteren.’ Duurzaam vastgoed geeft zekerheid voor de langere termijn en zorgt voor een lagere belasting van het milieu. Naast de gebruikelijke kenmerken worden bij duurzaam vastgoed ook ecologische, economische en sociale eigenschappen betrokken.
Uit een onderzoek gebaseerd op meer dan 27.000 vastgoedtransacties bij NVM-makelaars, uitgevoerd door de handelshogeschool van Tilburg University, blijkt dat een woning met het groene energielabel ‘A’ bij verkoop gemiddeld EUR 12.000,- meer oplevert dan gemiddeld. Bovendien staat zo’n huis 70 dagen korter te koop dan gemiddeld. Uit onderzoek blijkt tevens dat de huur van duurzame gebouwen gemiddeld 6% hoger liggen dan die van vergelijkbare panden die niet duurzaam zijn. Beursgenoteerde bedrijven die duurzaamheid in de bedrijfsvoering integreren halen stabielere en hogere rendementen.
Huurders en beleggers oefenen steeds meer druk uit op eigenaren om te verduurzamen. Zo wil het Rijk alleen nog maar in energiezuinige gebouwen huren. Pensioenuitvoerder PGGM eist dat bedrijven waarin het belegt de CO2-uitstoot van de gehele vastgoedportefeuille binnen vijf jaar met de helft terugbrengen. Het is dus goed voor het imago, klimaat en rendement.
  • Energiebesparingen zijn vaak op de korte termijn ten gunste van de huurder. Investeringen in duurzaamheid betalen zich vaak pas op de middellange termijn uit, bijvoorbeeld omdat de leegstand lager blijft.
  • Uit onderzoek blijkt dat vastgoed eigenaren en huurders vaak niet weten welke maatregelen leiden tot optimale verduurzaming van het pand.
  • Er kan onvoldoende draagvlak zijn binnen het bestuur van vastgoedbeleggers om tot investering in duurzaamheid te komen.
  • Investeringsbudgetten kunnen ontoereikend zijn.

Contact

J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
t +31 (0)55 355 51 99
f +31 (0)55 355 25 55
info@csr-manager.nl

Ga naar contact